dot
Newsletter

dot
Train The Trainer

วิทยากรมืออาชีพ

หลักการและเหตุผล

   คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานได้ออกประกาศกำหนดคุณสมบัติของครูฝึกเตรียมเข้าทำงาน  (วิทยากรภายในบริษัท) ว่าต้องผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการสอนไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงก่อน  มิฉะนั้น  หลักสูตรที่ฝึกอบรมวิทยากรภายในดังกล่าวจะไม่ได้รับการรับรอง  ส่งผลกระทบให้ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนฯ และไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการหักค่าใช้จ่าย  150%  ตามกฎหมายใหม่ ด้วยความจำเป็นดังกล่าว  BCM  Training  จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการสอน  “วิทยากรมืออาชีพ”  ขึ้น เพื่อช่วยเสริมสร้างครูฝึกให้มีเทคนิคการถ่ายทอดความรู้อย่างวิทยากรมืออาชีพ  และ ถูกต้องตามข้อกำหนดแห่งกฎหมายด้วย

หัวข้อสัมมนา 

- เทคนิคการเรียนรู้
- การเตรียมแผนการสอน และ อุปกรณ์การฝึกอบรม
- หลักการพูดสำหรับวิทยากร
- เทคนิคการบรรยาย และ การฝึกอบรม
- เตรียมการฝึกปฏิบัติครั้งที่  1
- ฝึกปฏิบัติครั้งที่ 1 (เทคนิคการบรรยาย)
- เทคนิคการอภิปราย
- เตรียม และ ฝึกปฏิบัติครั้งที่ 2
- ฝึกปฏิบัติครั้งที่ 2 (เทคนิคการอภิปราย)
- บทบาทวิทยากร
- การประเมินผลสำหรับวิทยากร
- เทคนิคการฝึกอบรมต่างๆ (การสาธิต, การฝึกปฏิบัติ, กรณีศึกษา, การแสดงบทบาทสมมติ, เกมส์ ฯ ล ฯ)
- เตรียมการฝึกปฏิบัติ  ครั้งที่ 3
- ฝึกปฏิบัติครั้งที่  3 (เทคนิคผสมผสาน)                         

 

 
ฝึกอบรมทั้งองกรค์

Keyword
12 หลักสูตรพัฒนาทัศนคติสู่ความสำเร็จ
12 หลักสูตรโดนใจวัย GEN article
12 หลักสูตรสร้างแรงบันดาลใจ
12 หลักสูตรปลุกพลังในตัวคุณ
10 ทักษะด้านผู้บริหาร (หัวหน้างาน) มืออาชีพ
10 ทักษะผู้บริหาร (หัวหน้างาน) มืออาชีพ
12 หลักสูตรด้านผู้นำ - ทีม article
12 หลักสูตรด้านการขาย
12 หลักสูตรยอดนิยม
การทำงานด้วยหัวใจ
โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพงาน
การบริการด้วยหัวใจ
กำหนดวัฒนธรรมองค์กร
ทำงานเชิงรุก
ทักษะการบริหารเวลา
พลังแห่งการบริหารเวลา