dot
dot

dot
Train The Trainer
วิทยากรมืออาชีพ

หลักการและเหตุผล

   คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานได้ออกประกาศกำหนดคุณสมบัติของครูฝึกเตรียมเข้าทำงาน  (วิทยากรภายในบริษัท) ว่าต้องผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการสอนไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงก่อน  มิฉะนั้น  หลักสูตรที่ฝึกอบรมวิทยากรภายในดังกล่าวจะไม่ได้รับการรับรอง  ส่งผลกระทบให้ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนฯ และไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการหักค่าใช้จ่าย  150%  ตามกฎหมายใหม่ ด้วยความจำเป็นดังกล่าว  BCM  Training  จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการสอน  “วิทยากรมืออาชีพ”  ขึ้น เพื่อช่วยเสริมสร้างครูฝึกให้มีเทคนิคการถ่ายทอดความรู้อย่างวิทยากรมืออาชีพ  และ ถูกต้องตามข้อกำหนดแห่งกฎหมายด้วย

หัวข้อสัมมนา 

- เทคนิคการเรียนรู้
- การเตรียมแผนการสอน และ อุปกรณ์การฝึกอบรม
- หลักการพูดสำหรับวิทยากร
- เทคนิคการบรรยาย และ การฝึกอบรม
- เตรียมการฝึกปฏิบัติครั้งที่  1
- ฝึกปฏิบัติครั้งที่ 1 (เทคนิคการบรรยาย)
- เทคนิคการอภิปราย
- เตรียม และ ฝึกปฏิบัติครั้งที่ 2
- ฝึกปฏิบัติครั้งที่ 2 (เทคนิคการอภิปราย)
- บทบาทวิทยากร
- การประเมินผลสำหรับวิทยากร
- เทคนิคการฝึกอบรมต่างๆ (การสาธิต, การฝึกปฏิบัติ, กรณีศึกษา, การแสดงบทบาทสมมติ, เกมส์ ฯ ล ฯ)
- เตรียมการฝึกปฏิบัติ  ครั้งที่ 3

- ฝึกปฏิบัติครั้งที่  3 (เทคนิคผสมผสาน)                        
 

 

 
ฝึกอบรมทั้งองกรค์

10 ทักษะผู้บริหาร (หัวหน้างาน) มืออาชีพ
12 หลักสูตรด้านผู้นำ - ทีม
12 หลักสูตรด้านการขาย
12 หลักสูตรยอดนิยม
การทำงานด้วยหัวใจ
โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพงาน
การบริการด้วยหัวใจ
กำหนดวัฒนธรรมองค์กร
ทำงานเชิงรุก
ทักษะการบริหารเวลา
พลังแห่งการบริหารเวลาCopyright © 2010 All Rights Reserved.

www.wwhtraining.com
Address : 9/8 อมรพัน ซ.7/1-5 ถนนสวนสยาม เขต/แขวง คันนายาว กรุงเทพฯ 10230
Tel : 02-9060930,029199321, คุณกิจติพร 086-3051824 คุณศิริวรรณ 086-3051911 คุณลลดา 02-9060335  
Fax : 02-9063033,029199910 Email : trainingwwh@gmail.com
Web Site : 
http://www.wwhtraining.com