dot
dot

dot
การบริการด้วยหัวใจ
หลักสูตร “การบริการด้วยหัวใจ”
หลักการและเหตุผล
      “ลูกค้า คือหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ” องค์กรต่าง ๆ จะสามารถประสบความสำเร็จได้ก็ด้วยการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ด้วยการต้อนรับและการบริการที่เป็นเลิศตั้งแต่แรกพบ ทำอย่างไรเราจึงจะสามารถสร้างความประทับใจและครองใจลูกค้าให้ซื้อสินค้าและบริการจากเราแล้วกลับมาซื้อซ้ำอีกหรือบอกต่อลูกค้ารายใหม่ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดสัมมนาฝึกอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์การบริการด้วยหัวใจ” ขึ้น เพื่อนำเสนอแนวทางการให้บริการด้วยหัวใจ เพื่อครองใจลูกค้าแก่พนักงาน เพื่อสามารถสร้างความประทับใจในงานบริการที่เป็นเลิศ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างกลยุทธ์การบริการที่เป็นเลิศ เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน
2. เพื่อสร้างลักษณะพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในระดับมาตรฐานแก่พนักงานให้มีหัวใจในการ บริการ
3.  เพื่อเสริมสร้างทัศนคติ แนวคิด คำพูด และการกระทำที่สร้างความประทับใจ และครองใจ ลูกค้า
วิธีดำเนินการ
     เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านจะต้องกรอกแบบสอบถาม และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆเช่นกิจกรรมกลุ่ม การระดมสมอง การฟังการบรรยาย และการอภิปราย แสดงความคิดเห็นตลอดการสัมมนาฝึกอบรม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
     ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้แนวทางการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการต้อนรับ และการให้บริการที่เป็นเลิศ เพื่อสร้างความประทับใจ และสามารถครองใจลูกค้า เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
 หัวข้อสัมมนา
-  กลยุทธ์การบริการที่เป็นเลิศ
-  “บริการด้วยหัวใจ” กลยุทธ์สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
-  ลักษณะพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ในการบริการระดับมาตรฐาน
-  เข้าใจมุมมองของผู้รับบริการ ทั้งความต้องการและปัญหา
-  ดูแลติดตาม และเอาใจใส่ผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง
-  แก้ไขปัญหาให้ผู้รับบริการเสมือนหนึ่งเป็นปัญหาของตนเอง
-  ค้นหาความต้องการที่แท้จริง และเพิ่มคุณค่าในการให้บริการ


  กำหนดการสัมมนา

หลักสูตร   “การบริการด้วยหัวใจ”
 8.30
 -  ลงทะเบียน
9.00 .  -  กลยุทธ์การบริการที่เป็นเลิศ
-  “บริการด้วยหัวใจ” กลยุทธ์สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
-  ลักษณะพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ในการบริการระดับมาตรฐาน
-  เข้าใจมุมมองของผู้รับบริการ ทั้งความต้องการและปัญหา
-  รับฟัง และทำความเข้าใจในมุมมองของผู้รับบริการ
-  เสนอบริการที่ดีที่สุด และตรงกับความต้องการ
-  ให้บริการด้วยความจริงใจ และเต็มใจทุกเมื่อ
-  ให้บริการในทันทีที่ทำได้
10.00  -  พัก
10.15  

-  ดูแลติดตาม และเอาใจใส่ผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง
-  เอาใจใส่ในรายละเอียด
-  ให้ความสำคัญกับผู้รับบริการเท่าเทียมกัน 
-  ติดตามและแจ้งผลการให้บริการ
-  สร้างความประทับใจ 
-  ตรวจสอบความพึงพอใจ
-  กิจกรรมกลุ่ม (การพูดและการสื่อสารเพื่อให้ลูกค้าประทับใจทำอย่างไร ?)

12.00.  -  พัก 
13.00
-  แก้ไขปัญหาให้ผู้รับบริการเสมือนหนึ่งเป็นปัญหาของตนเอง 
-  ถือเป็นความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา
-  ดำเนินการแก้ไขปัญหาทันทีที่รับรู้
-  ให้บริการชดเชย -ให้บริการตลอดเวลา
-  ไม่รับผลตอบแทนใด ๆ จากผู้รับบริการ
14.00  -  พัก
14.15   -  ค้นหาความต้องการที่แท้จริง และเพิ่มคุณค่าในการให้บริการ
-  สอบถาม เสาะหา สังเกต และตั้งใจฟัง
-  ทบทวน และปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการตลอดเวลา 
-  ให้บริการเสริมทุกครั้งที่มีโอกาส เพื่อสร้างความประทับใจ
-  รักษาสัมพันธภาพในระยะยาวกับผู้รับบริการ
-  เป็นที่ไว้วางใจเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของผู้รับบริการ
16.00   -  จบการสัมมนา

 

 ฝึกอบรมทั้งองกรค์

Keyword
12 หลักสูตรพัฒนาทัศนคติสู่ความสำเร็จ
12 หลักสูตรโดนใจวัย GEN article
12 หลักสูตรสร้างแรงบันดาลใจ
12 หลักสูตรปลุกพลังในตัวคุณ
10 ทักษะด้านผู้บริหาร (หัวหน้างาน) มืออาชีพ
10 ทักษะผู้บริหาร (หัวหน้างาน) มืออาชีพ
12 หลักสูตรด้านผู้นำ - ทีม article
12 หลักสูตรด้านการขาย
12 หลักสูตรยอดนิยม
การทำงานด้วยหัวใจ
โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพงาน
กำหนดวัฒนธรรมองค์กร
ทำงานเชิงรุก
ทักษะการบริหารเวลา
พลังแห่งการบริหารเวลา
Train The TrainerCopyright © 2010 All Rights Reserved.