dot
Newsletter

dot
การบริการด้วยหัวใจ

หลักสูตร “การบริการด้วยหัวใจ”

หลักการและเหตุผล

      “ลูกค้า คือหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ” องค์กรต่าง ๆ จะสามารถประสบความสำเร็จได้ก็ด้วยการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ด้วยการต้อนรับและการบริการที่เป็นเลิศตั้งแต่แรกพบ ทำอย่างไรเราจึงจะสามารถสร้างความประทับใจและครองใจลูกค้าให้ซื้อสินค้าและบริการจากเราแล้วกลับมาซื้อซ้ำอีกหรือบอกต่อลูกค้ารายใหม่ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดสัมมนาฝึกอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์การบริการด้วยหัวใจ” ขึ้น เพื่อนำเสนอแนวทางการให้บริการด้วยหัวใจ เพื่อครองใจลูกค้าแก่พนักงาน เพื่อสามารถสร้างความประทับใจในงานบริการที่เป็นเลิศ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างกลยุทธ์การบริการที่เป็นเลิศ เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน
2. เพื่อสร้างลักษณะพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในระดับมาตรฐานแก่พนักงานให้มีหัวใจในการ บริการ
3.  เพื่อเสริมสร้างทัศนคติ แนวคิด คำพูด และการกระทำที่สร้างความประทับใจ และครองใจ ลูกค้า

วิธีดำเนินการ

     เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านจะต้องกรอกแบบสอบถาม และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆเช่นกิจกรรมกลุ่ม การระดมสมอง การฟังการบรรยาย และการอภิปราย แสดงความคิดเห็นตลอดการสัมมนาฝึกอบรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

     ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้แนวทางการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการต้อนรับ และการให้บริการที่เป็นเลิศ เพื่อสร้างความประทับใจ และสามารถครองใจลูกค้า เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

หัวข้อสัมมนา

-  กลยุทธ์การบริการที่เป็นเลิศ
-  “บริการด้วยหัวใจ” กลยุทธ์สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
-  ลักษณะพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ในการบริการระดับมาตรฐาน
-  เข้าใจมุมมองของผู้รับบริการ ทั้งความต้องการและปัญหา
-  ดูแลติดตาม และเอาใจใส่ผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง
-  แก้ไขปัญหาให้ผู้รับบริการเสมือนหนึ่งเป็นปัญหาของตนเอง
-  ค้นหาความต้องการที่แท้จริง และเพิ่มคุณค่าในการให้บริการ

กำหนดการสัมมนา

หลักสูตร   “การบริการด้วยหัวใจ”

8.30      -  ลงทะเบียน

9.00      -  กลยุทธ์การบริการที่เป็นเลิศ
             -  “บริการด้วยหัวใจ” กลยุทธ์สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
             -  ลักษณะพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ในการบริการระดับมาตรฐาน
             -  เข้าใจมุมมองของผู้รับบริการ ทั้งความต้องการและปัญหา
             -  รับฟัง และทำความเข้าใจในมุมมองของผู้รับบริการ
             -  เสนอบริการที่ดีที่สุด และตรงกับความต้องการ
             -  ให้บริการด้วยความจริงใจ และเต็มใจทุกเมื่อ
             -  ให้บริการในทันทีที่ทำได้

10.00 -  พัก

10.15    -  ดูแลติดตาม และเอาใจใส่ผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง
             -  เอาใจใส่ในรายละเอียด
             -  ให้ความสำคัญกับผู้รับบริการเท่าเทียมกัน 
             -  ติดตามและแจ้งผลการให้บริการ
             -  สร้างความประทับใจ 
             -  ตรวจสอบความพึงพอใจ
             -  กิจกรรมกลุ่ม (การพูดและการสื่อสารเพื่อให้ลูกค้าประทับใจทำอย่างไร ?)

12.00. -  พัก 

13.00    -  แก้ไขปัญหาให้ผู้รับบริการเสมือนหนึ่งเป็นปัญหาของตนเอง 
             -  ถือเป็นความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา
             -  ดำเนินการแก้ไขปัญหาทันทีที่รับรู้
             -  ให้บริการชดเชย -ให้บริการตลอดเวลา
             -  ไม่รับผลตอบแทนใด ๆ จากผู้รับบริการ

14.00 -  พัก

14.15    -  ค้นหาความต้องการที่แท้จริง และเพิ่มคุณค่าในการให้บริการ
             -  สอบถาม เสาะหา สังเกต และตั้งใจฟัง
             -  ทบทวน และปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการตลอดเวลา 
             -  ให้บริการเสริมทุกครั้งที่มีโอกาส เพื่อสร้างความประทับใจ
             -  รักษาสัมพันธภาพในระยะยาวกับผู้รับบริการ
             -  เป็นที่ไว้วางใจเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของผู้รับบริการ

16.00   -  จบการสัมมนา 

 
ฝึกอบรมทั้งองกรค์

Keyword
12 หลักสูตรพัฒนาทัศนคติสู่ความสำเร็จ
12 หลักสูตรโดนใจวัย GEN article
12 หลักสูตรสร้างแรงบันดาลใจ
12 หลักสูตรปลุกพลังในตัวคุณ
10 ทักษะด้านผู้บริหาร (หัวหน้างาน) มืออาชีพ
10 ทักษะผู้บริหาร (หัวหน้างาน) มืออาชีพ
12 หลักสูตรด้านผู้นำ - ทีม article
12 หลักสูตรด้านการขาย
12 หลักสูตรยอดนิยม
การทำงานด้วยหัวใจ
โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพงาน
กำหนดวัฒนธรรมองค์กร
ทำงานเชิงรุก
ทักษะการบริหารเวลา
พลังแห่งการบริหารเวลา
Train The Trainer