dot
Newsletter

dot
หลักการ การทำงานเชิงรุก
การทำงานเชิงรุก !
(Being Proactive)
หลักการและเหตุผล
     การทำงานเชิงรุก ความกระตือรือร้น และ การมองไปข้างหน้า แล้วลงมือทำโดยไม่ต้องรอคอยให้มีใครมาบอกกล่าวนั้นเป็นคุณสมบัติของบุคลากรที่องค์กรทุกแห่งใฝ่หา นิสัยทำงานเกินเงินเดือนเช่นนี้ย่อมจะส่งผลดีทั้งต่อส่วนตัว และ องค์กรโดยส่วนรวม ซึ่งเป็นลักษณะที่สามารถเรียนรู้ และ   ฝึกหัดพัฒนาได้ “BEING PROACTIVE” จึงเป็นหลักสูตรที่เหมาะสมที่สุดกับทุกองค์กรที่ต้องการพัฒนาบุคลากรให้มีนิสัยทำงานเชิงรุก! บุกไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ
ผลที่ได้รับจากการสัมมนา

*  สามารถดึงศักยภาพของพนักงานหรือทีมให้ทำงานเชิงรุกจนสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
*  ทำงานเกินเงินเดือนจนเป็นนิสัย  หรือเป็นความเคยชิน ที่ดีงาม
*  สามารถพัฒนาตนเองโดยฝืนความคุ่นเคยและความเคยชินที่ไม่ดีเช่นความเกียจคร้านได้
*  มีวินัย สามารถบังคับข่มใจตนเองได้
*  รู้ถึงเทคนิควิธีการอบรม  พัฒนาและสร้างแรงจูงใจให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้น  และ ทุ่มเท
   ทำงานอย่างต่อเนื่อง
*  เพื่อทราบกลยุทธ์การสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทีมและลดปัญหาความขัดแย้งภายในทีม

เนื้อหาการบรรยาย
-  สร้างความแตกต่างทั้งในระดับปัจเจกบุคคล และ ระดับองค์กรด้วยกลยุทธ์ “การทำงานเชิงรุก!” ทุกแผนกงาน
-  การทำงานเชิงรุก! ทำอย่างไร? มีผลอย่างไรต่อตัวคุณ และ องค์กรในยุคการแข่งขันที่รุนแรงนี้
-  หลักเกณฑ์การพิจารณาว่าบุคคลใด ทำงานเชิงรุก หรือไม่? อาสา หรือ   รอสั่ง?
-  การมองไปข้างหน้า, การคาดการณ์เพื่อหาทางป้องกัน และ แก้ไขปัญหาก่อน
-  การทำงานเชิงรุก ระยะยาว 5 ปี, ระยะยาว 3 ปี, ระยะสั้น 1 ปี และ 6 เดือน
-  การมองไปข้างหน้า 1-3 เดือน นับจากนี้ คุณจะทำงานเชิงรุก! อย่างไร ให้เกิดความเปลี่ยนแปลง และ เกิดความแตกต่างที่ดีกว่าเดิมบ้าง?
-  กฎแห่งการหว่าน และ การเก็บเกี่ยวผล, เทคนิคการของานเพิ่มขึ้นอีก 2 ชิ้น
-  What you give you get back, สิ่งที่คุณให้ คุณจะได้กลับไปเสมอ
-  ผู้ให้ก่อนย่อมเป็นที่รัก และ การให้ก่อนย่อมมีผลเสมอ
-  ทำงานเชิงรุกก่อนแล้วค่อยถามหาค่าตอบแทนทีหลัง หรือ ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจดีกว่า
-  การทำงานท่านกลางสิ่งขาดแคลน, ทำในสิ่งที่พอทำได้, ทำในสิ่งที่มีอยู่ และทำในที่ๆคุณอยู่นั่นแหละให้ดีที่สุด
-  การทำงานด้วยความกระตือรือร้นอยู่เสมอ!
-  ไปทำงานให้เช้ากว่าเดิม 1 ชั่วโมง กลับให้ช้าลง 1 ชั่วโมง ทำงานอย่างฉลาดและหนักขึ้น เร็วขึ้น และเรียบร้อยกว่าเดิมอีก 100%

 
Courseoutline(หลักสูตรทั่วไปสำหรับพนักงาน)

หลักการ การพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีเพื่อความสำเร็จ
ตารางสัมมนา(หลักสูตรทั่วไป+นักขาย+ผู้นำ)
หัวข้อหลักสูตรหลัก
หลักการ ความคิดเชิงบวก
หลักการ ก้าวสู่สมาชิกที่ดีของทีม
หลักการ การสื่อสารที่มีประสิทธิผล
หลักการ การบริหารอารมณ์และความเครียด(EQ)
หลักการ การบริหารเวลา
หลักการ การบริการด้วยหัวใจ
หลักการ การทำงานด้วยใจ
หลักการ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ