dot
dot

dot
bulletบริการของเรา
bulletฝึกอบรมทั้งองค์กร
bulletฝึกอบรมด้านผู้นำ
bulletฝึกอบรมด้านทีม
bulletฝึกอบรมด้านขายและบริการ
bulletออกแบบหลักสูตรตามต้องการ
bulletฝึกอบรมด้านโรงงาน
bulletWalk Rally
bulletบริการหลักสูตรพิเศษ
bulletบริการที่ปรึกษา
bulletโปรแกรม COACHING
หลักการ การทำงานเชิงรุก
การทำงานเชิงรุก !
(Being Proactive)
หลักการและเหตุผล
     การทำงานเชิงรุก ความกระตือรือร้น และ การมองไปข้างหน้า แล้วลงมือทำโดยไม่ต้องรอคอยให้มีใครมาบอกกล่าวนั้นเป็นคุณสมบัติของบุคลากรที่องค์กรทุกแห่งใฝ่หา นิสัยทำงานเกินเงินเดือนเช่นนี้ย่อมจะส่งผลดีทั้งต่อส่วนตัว และ องค์กรโดยส่วนรวม ซึ่งเป็นลักษณะที่สามารถเรียนรู้ และ   ฝึกหัดพัฒนาได้ “BEING PROACTIVE” จึงเป็นหลักสูตรที่เหมาะสมที่สุดกับทุกองค์กรที่ต้องการพัฒนาบุคลากรให้มีนิสัยทำงานเชิงรุก! บุกไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ
ผลที่ได้รับจากการสัมมนา

*  สามารถดึงศักยภาพของพนักงานหรือทีมให้ทำงานเชิงรุกจนสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
*  ทำงานเกินเงินเดือนจนเป็นนิสัย  หรือเป็นความเคยชิน ที่ดีงาม
*  สามารถพัฒนาตนเองโดยฝืนความคุ่นเคยและความเคยชินที่ไม่ดีเช่นความเกียจคร้านได้
*  มีวินัย สามารถบังคับข่มใจตนเองได้
*  รู้ถึงเทคนิควิธีการอบรม  พัฒนาและสร้างแรงจูงใจให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้น  และ ทุ่มเท
   ทำงานอย่างต่อเนื่อง
*  เพื่อทราบกลยุทธ์การสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทีมและลดปัญหาความขัดแย้งภายในทีม

เนื้อหาการบรรยาย
  สร้างความแตกต่างทั้งในระดับปัจเจกบุคคล และ ระดับองค์กรด้วยกลยุทธ์ “การทำงานเชิงรุก!” ทุกแผนกงาน
  การทำงานเชิงรุก! ทำอย่างไร? มีผลอย่างไรต่อตัวคุณ และ องค์กรในยุคการแข่งขันที่รุนแรงนี้
  หลักเกณฑ์การพิจารณาว่าบุคคลใด ทำงานเชิงรุก หรือไม่? อาสา หรือ   รอสั่ง?
  การมองไปข้างหน้า, การคาดการณ์เพื่อหาทางป้องกัน และ แก้ไขปัญหาก่อน
  การทำงานเชิงรุก ระยะยาว 5 ปี, ระยะยาว 3 ปี, ระยะสั้น 1 ปี และ 6 เดือน
  การมองไปข้างหน้า 1-3 เดือน นับจากนี้ คุณจะทำงานเชิงรุก! อย่างไร ให้เกิดความเปลี่ยนแปลง และ เกิดความแตกต่างที่ดีกว่าเดิมบ้าง?
  กฎแห่งการหว่าน และ การเก็บเกี่ยวผล, เทคนิคการของานเพิ่มขึ้นอีก 2 ชิ้น
  What you give you get back, สิ่งที่คุณให้ คุณจะได้กลับไปเสมอ
  ผู้ให้ก่อนย่อมเป็นที่รัก และ การให้ก่อนย่อมมีผลเสมอ
  ทำงานเชิงรุกก่อนแล้วค่อยถามหาค่าตอบแทนทีหลัง หรือ ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจดีกว่า
  การทำงานท่านกลางสิ่งขาดแคลน, ทำในสิ่งที่พอทำได้, ทำในสิ่งที่มีอยู่ และทำในที่ๆคุณอยู่นั่นแหละให้ดีที่สุด
  การทำงานด้วยความกระตือรือร้นอยู่เสมอ!
  ไปทำงานให้เช้ากว่าเดิม 1 ชั่วโมง กลับให้ช้าลง 1 ชั่วโมง ทำงานอย่างฉลาดและหนักขึ้น เร็วขึ้น และเรียบร้อยกว่าเดิมอีก 100%

 
Courseoutline(หลักสูตรทั่วไปสำหรับพนักงาน)

รายละเอียดกองทุนปี 2552
ตารางสัมมนา(หลักสูตรทั่วไป+นักขาย+ผู้นำ)
หัวข้อหลักสูตรหลัก
หลักการ ความคิดเชิงบวก
หลักการ ก้าวสู่สมาชิกที่ดีของทีม
หลักการ การสื่อสารที่มีประสิทธิผล
หลักการ การบริหารอารมณ์และความเครียด(EQ)
หลักการ การบริหารเวลา
หลักการ การบริการด้วยหัวใจ
หลักการ การทำงานด้วยใจ
หลักการ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
กำหนดการทำงานเชิงรุก
กำหนดการ ความคิดเชิงบวก
กำหนดการ ก้าวสู่สมาชิกที่ดีของทีม
กำหนดการ การสื่อสารเพื่อที่มีประสิทธิผล
กำหนดการ การบริหารอารมณ์และความเครียด
กำหนดการ การบริหารเวลา
กำหนดการ การบริการด้วยหัวใจ
กำหนดการ การทำงานด้วยหัวใจ
กำหนดการ การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจCopyright © 2010 All Rights Reserved.

www.wwhtraining.com
Address : 9/8 อมรพัน ซ.7/1-5 ถนนสวนสยาม เขต/แขวง คันนายาว กรุงเทพฯ 10230
Tel : 02-9060930,029199321, คุณกิจติพร 086-3051824 คุณทิพากร 086-3052155 คุณศิริวรรณ 086-3051911 คุณลลดา 086-3146205  
Fax : 02-9063033,029199910 Email : trainingwwh@gmail.com
Web Site : 
http://www.wwhtraining.com