dot
Newsletter

dot
ทำงานเชิงรุก

หลักสูตร.. การทำงานเชิงรุก !

(Being Proactive)

หลักการและเหตุผล

     การทำงานเชิงรุก ความกระตือรือร้น และ การมองไปข้างหน้า แล้วลงมือทำโดยไม่ต้องรอคอยให้มีใครมาบอกกล่าวนั้นเป็นคุณสมบัติของบุคลากรที่องค์กรทุกแห่งใฝ่หา นิสัยทำงานเกินเงินเดือนเช่นนี้ย่อมจะส่งผลดีทั้งต่อส่วนตัว และ องค์กรโดยส่วนรวม ซึ่งเป็นลักษณะที่สามารถเรียนรู้และฝึกหัดพัฒนาได้ “BEING PROACTIVE” จึงเป็นหลักสูตรที่เหมาะสมที่สุดกับทุกองค์กรที่ต้องการพัฒนาบุคลากรให้มีนิสัยทำงานเชิงรุก! บุกไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ

ผลที่ได้รับจากการสัมมนา

*  สามารถดึงศักยภาพของพนักงานหรือทีมให้ทำงานเชิงรุกจนสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
*  ทำงานเกินเงินเดือนจนเป็นนิสัย  หรือเป็นความเคยชิน ที่ดีงาม
*  สามารถพัฒนาตนเองโดยฝืนความคุ่นเคยและความเคยชินที่ไม่ดีเช่นความเกียจคร้านได้
*  มีวินัย สามารถบังคับข่มใจตนเองได้
*  รู้ถึงเทคนิควิธีการอบรม  พัฒนาและสร้างแรงจูงใจให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นและทุ่มเททำงานอย่างต่อเนื่อง
*  เพื่อทราบกลยุทธ์การสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทีมและลดปัญหาความขัดแย้งภายในทีม

 เนื้อหาการบรรยาย

- สร้างความแตกต่างทั้งในระดับปัจเจกบุคคล และ ระดับองค์กรด้วยกลยุทธ์ “การทำงานเชิงรุก!” ทุกแผนกงาน
- การทำงานเชิงรุก! ทำอย่างไร? มีผลอย่างไรต่อตัวคุณ และ องค์กรในยุคการแข่งขันที่รุนแรงนี้
- หลักเกณฑ์การพิจารณาว่าบุคคลใด ทำงานเชิงรุก หรือไม่? อาสา หรือ   รอสั่ง?
- การมองไปข้างหน้า, การคาดการณ์เพื่อหาทางป้องกัน และ แก้ไขปัญหาก่อน
- การทำงานเชิงรุก ระยะยาว 5 ปี, ระยะยาว 3 ปี, ระยะสั้น 1 ปี และ 6 เดือน
- การมองไปข้างหน้า 1-3 เดือน นับจากนี้ คุณจะทำงานเชิงรุก! อย่างไร ให้เกิดความเปลี่ยนแปลง และ เกิด ความแตกต่างที่ดีกว่าเดิมบ้าง?
- กฎแห่งการหว่าน และ การเก็บเกี่ยวผล, เทคนิคการของานเพิ่มขึ้นอีก 2 ชิ้น
-  What you give you get back, สิ่งที่คุณให้ คุณจะได้กลับไปเสมอ
- ผู้ให้ก่อนย่อมเป็นที่รัก และ การให้ก่อนย่อมมีผลเสมอ
- ทำงานเชิงรุกก่อนแล้วค่อยถามหาค่าตอบแทนทีหลัง หรือ ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจดีกว่า
- การทำงานท่านกลางสิ่งขาดแคลน, ทำในสิ่งที่พอทำได้, ทำในสิ่งที่มีอยู่ และทำในที่ๆคุณอยู่นั่นแหละให้ดีที่สุด
- การทำงานด้วยความกระตือรือร้นอยู่เสมอ!
- ไปทำงานให้เช้ากว่าเดิม 1 ชั่วโมง กลับให้ช้าลง 1 ชั่วโมง ทำงานอย่างฉลาดและหนักขึ้น เร็วขึ้น และ เรียบร้อยกว่าเดิมอีก 100%

 
ฝึกอบรมทั้งองกรค์

Keyword
12 หลักสูตรพัฒนาทัศนคติสู่ความสำเร็จ
12 หลักสูตรโดนใจวัย GEN article
12 หลักสูตรสร้างแรงบันดาลใจ
12 หลักสูตรปลุกพลังในตัวคุณ
10 ทักษะด้านผู้บริหาร (หัวหน้างาน) มืออาชีพ
10 ทักษะผู้บริหาร (หัวหน้างาน) มืออาชีพ
12 หลักสูตรด้านผู้นำ - ทีม article
12 หลักสูตรด้านการขาย
12 หลักสูตรยอดนิยม
การทำงานด้วยหัวใจ
โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพงาน
การบริการด้วยหัวใจ
กำหนดวัฒนธรรมองค์กร
ทักษะการบริหารเวลา
พลังแห่งการบริหารเวลา
Train The Trainer